ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
CAT-INTERNET DATA CENTER THAILAND
***************************************************************************************************************
รับฝากเซิร์ฟเวอร์ของหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ปรากฏขณะนี้
ซึ่งรับผิดชอบและดูแลไอพีแอดเดรสโดย www.sabainetwork.com


1. บริการ Co-Location หมายถึง บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์) เป็นการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ ใช้บริการ Co-Location ด้วยตนเอง
2. การเข้า – ออก อาคาร กสท โทรคมนาคม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเคร่งครัด การเข้าพื้นที่ศูนย์ CAT-IDC ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามที่บริษัทกำหนดพร้อมแสดงหลักฐานสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
3. การนำอุปกรณ์ เข้า – ออก พื้นที่ศูนย์ CAT-IDC ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามที่บริษัท กำหนดทุกครั้ง โดยการนำอุปกรณ์ออกจะต้องดำเนินการในวันและเวลาราชการเท่านั้นบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ ใดๆ ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้ง หากผู้ใช้บริการยังมียอดหนี้ค้างชำระกับทางบริษัท
4. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพื้นที่ห้อง CAT-IDC ในแต่ละครั้งไม่เกิน7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ห้องเกินกว่าจำนวนชั่วโมงข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัท พิจารณาทั้งนี้เป็นดุลพินิจของบริษัท ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้
5. ผู้ใช้บริการสามารถมีผู้ติดตามเข้าพื้นที่ศูนย์ CAT-IDCได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ถ้ามากกว่า 2 คน ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 1 วันทำการ แต่ผู้ติดตามสามารถเข้าห้อง CAT-IDC 1 ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
6. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่เป็น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพื่อให้บริการออกไปต่างประเทศ
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ในศูนย์ CAT-IDC โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้
8. ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือยกเลิกIP Address จะต้องแจ้งให้บริษัท พิจาณาก่อนอย่างน้อยหน้า 3 วันทำการ เพื่อที่บริษัท จะได้ทำการตรวจสอบ IP Address ก่อนที่จะรับคืนจากผู้ใช้บริการ และหากตรวจสอบพบว่า IP Address มีปัญหา ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิก IP Address ได้ โดยในส่วนของการเปลี่ยน IP Address ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าดำเนินการให้แก่บริษัท ตามอัตราที่บริษัท กำหนด
9. กรณีที่บริษัท อนุญาตให้ดำเนินการตามข้อ 8 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอ IP Address เพิ่มได้ภายในระยะเวลา 30 วัน
10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการขอเพิ่ม IP Address ตามบริการดังต่อไปนี้
      10.1 Share 1-6 U = Extra_Max 5 IP
      10.2 1/4 Rack = Extra_Max 16 IP
      10.3 1/3 Rack = Extra_Max 16 IP
      10.4 1/2 Rack = Extra_Max 32 IP
      10.5 Full Rack = Extra_Max 64 IP
11. จากข้อ 10. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้งานมากกว่า Extra_Max บริษัทจะทำการพิจาณาเป็นรายๆ ไป ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้บริษัทพิจารณา
      11.1 แบบคำขอใช้งาน IP Address ตามที่บริษัท กำหนด
      11.2 รายละเอียดการใช้งาน IP Address เดิมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด เช่น
            www.catidc.com 192.168.1.1
            mail.catidc.com 192.168.1.2 ……… เป็นต้น
      11.3 รายละเอียด IP planning ตามจำนวน IP Address ที่ขอทั้งหมด (เหมือนข้อ 11.2)
      11.4 Network Diagram ทั้งของใหม่และของเก่าโดยละเอียด พร้อมแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์
12. อุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในลังกระดาษต้องทำการแกะบรรจุภัณฑ์ที่ห้อง Unpack Room เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะต้องนำลังกระดาษ โฟมหรือ วัสดุเหลือใช้กลับไปด้วยทุกครั้ง โดยห้ามผู้ใช้บริการนำลังกระดาษ โฟม และวัสดุติดไฟง่ายเข้าไปในห้อง CAT-IDC
13. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอันตรายใดๆ แก่บริษัทเช่น ทำให้เกิดไฟไหม้ น้ำรั่วซึม หรือเสียงทีดังเกินไป เป็นต้น อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ที่บริษัท จัดให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท
14. การติดตั้งอุปกรณ์ประเภท Blade Server สามารถดำเนินการได้เฉพาะการเช่าพื้นที่แบบ 1/2 Rack หรือ Full Rack เท่านั้น
15. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ CAT-IDC ด้วย Private Network เช่น จากวงจร Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM , E1หรือวงจรอื่นๆ รวมถึงการให้บริการ Proxy และ VPN เพื่อการเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านศูนย์ CAT-IDC
16. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อสายนำสัญญาณใดๆ ระหว่างตู้ Rack หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นหรือประสงค์ที่จะทำการเชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบเพื่อพิจาณา ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อตามอัตราที่บริษัท กำหนด
17. ผู้ใช้บริการต้องใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกินขนาดที่บริษัท กำหนด และจะต้องไม่มีการติดตั้งรางไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือแก้ไข ดัดแปลง ระบบไฟฟ้าภายในตู้ Rack
18. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการ ถอด แก้ไข ดัดแปลงส่วนประกอบของตู้ Rack เช่น พัดลม ถาดวาง กุญแจ ล้อเลื่อน อื่นๆ
19. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่า บริษัท ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
20. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ CAT-IDC ทำการ Reboot หรือ On/Off อุปกรณ์ของตนได้แต่จะต้องไม่เกิน 3 ครั้งต่ออุปกรณ์ต่อวัน โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท ทราบพร้อมทั้งระบุหมายเลข IDC-ID และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ศูนย์ CAT-IDCไม่สามารถทำการ Reboot หรือ On/Off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ
21. เมื่อบริษัท ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการตั้งค่าหรือใช้งานIP Address ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบเครือข่ายขอบริษัท จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
      21.1 แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัพท์หรือ SMS โดยผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 20 นาทีหลังจากได้รับแจ้งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการยังดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Ethernet port จนกว่าจะมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
      21.2 หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Ethernet port ทันที
      21.3 หากมีการตรวจพบเป็นครั้งที่ 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาการให้ บริการกับผู้ใช้บริการ
22. การดำเนินการดังต่อไปนี้บริษัท ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการหลัก ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าดำเนินการตามอัตราที่ บริษัทกำหนด
      22.1 การย้ายสาย Ethernet port ระหว่างตู้ Rack
      22.2 การย้ายตู้ Rack
23. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร